Om historielaget

Historielaget Hommelviks Venner (HHV) ble formelt stiftet 27. november 1980. HHV har som formål å øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie, og å verne om lokale kulturminner. I 2012 har laget 225 medlemmer.
Dokumentene er i Word-format (.doc)

HHVs virksomhet organiseres gjennom et styre og arbeidsgrupper. Museums- og fotoarbeid og bevaring av faste kulturminner er de viktigste aktivitetene og utføres av en museumsgruppe, en fotogruppe og en kulturminnegruppe. I tillegg til det betydelige arbeidet som utføres i disse gruppene ble det i 2008 laget oversikt over samtlige dammer i nærområdet, og det arbeides med registrering av broer over Homla.

HHV har fått tilskudd fra Kulturminnefondet til istandsetting og merking av følgende 4 kulturminner:
Bjørnrommet i Høybyn, tyskertrappene i Lundberget, industriminner langs Halstadelva og brukarene etter den gamle riksvegen over Homla. Mye av arbeidet var basert på dugnad og ble ferdigstilt i 2011.

Av årlige aktiviteter nevnes diverse åpne møter, utstillinger, søndagstur, utgivelse av egen kalender og utgivelse av årbok i samarbeid med Mostadmark Jernverks Venner og Malvik Historielag. I tillegg markeres kulturminnedagen, hvor HHV fikk den nasjonale kulturminne-prisen på 30.000 kr for landets beste program i 2007.
Dokumentet er i Acrobat-format (.pdf)

I 1985 inngikk HHV en avtale med Malvik kommune om leie av eiendommen Jakobsli i Selbuvegen til oppbevaring av museumsgjenstander. Eiendommen som består av våningshus, stabbur og to uthus ble satt opp i 1890 av Mathilda og Haagen Jacobsen. Jakobsli Museum ble offisielt åpnet i 1987.

Dokumentene er i Word-format (.doc)