Kulturminnevern

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org

Kulturminnegruppa


Dette er historielagets ”yngste” arbeidsgruppe. Til årsmøtet i historielaget i 2009 ble det lagt fram forslag om å opprette en arbeidsgruppe som skal ha ansvar for å verne om faste kulturminner, dvs. kulturminner som står fast på stedet/plassen der de opprinnelig har stått. Gruppas navn er ”Arbeidsgruppe for bevaring av faste kulturminner”. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Kulturminnegruppa har vært i aktivitet fra ”dag 1”!


Årsmelding fra kulturgruppa 2017

Årsmelding fra kulturgruppa 2016

Årsmelding fra kulturgruppa 2015

Årsmelding fra kulturgruppa 2014

Årsmelding fra kulturgruppa 2013

Årsmelding fra kulturgruppa 2012

Årsmelding fra kulturgruppa 2011

 


Hovedoppgaven har fra starten vært arbeidet med bevaring av 4 kulturminner i Hommelvikområdet. Allerede i 2008 søkte historielaget Norsk kulturminnefond om støtte til bevaring av disse kulturminnene. Søknaden resulterte i en støtte på kr. 50.000. Det dreier seg om følgende prosjekter:

Halstad/Sollielva

Tyskertrappene i Thoresenberget/Lundberget

Brokarene etter gamle Hommelvik bru

Husmannsplassen Høibytrøa (Bjørnrommet)

Bruer over Homla - fra Foldsjøen til HommelvikbuktaIvar Høiby sin beretning om oppveksten på Bjørnrommet står i Årboka 2001. Årboka kan kjøpes hos HHV.


En ivrig dugnadsgjeng har brukt hundrevis av dugnadstimer for å avdekke kulturminnene. Området omkring brukarene er ryddet, ”tuftene” i Høybytrøa er avdekket og trinnene i Tyskertrappene er kommet for dagen. Det har også vært befaring i Halstad/Sollielva. Det vi har lært gjennom dette arbeidet er at det aldri blir ferdig. Det er nødvendig med kontinuerlig vedlikehold for at kulturminnene skal framstå i god stand.


Informasjonstavler som vil gi publikum god orientering om de enkelte kulturminnene er satt opp.