Om Historielaget

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org

Om historielaget


Historielaget Hommelviks Venner (HHV) ble formelt stiftet 27. november 1980. HHV har som formål å øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie, og å verne om lokale kulturminner. I 2012 har laget 225 medlemmer.


Årsmelding fra styret 2017

Referat fra årsmøte januar 2018

Årsmelding fra styret 2016

Referat fra årsmøte januar 2017

Årsmelding fra styret 2015

Referat fra årsmøte januar 2016

Årsmelding fra styret 2014

Referat fra årsmøte januar 2015

Årsmelding fra styret 2013

Referat fra årsmøte januar 2014

Årsmelding fra styret 2012

Referat fra årsmøte januar 2013

Årsmelding fra styret 2011

Referat fra årsmøte januar 2012HHVs virksomhet organiseres gjennom et styre og arbeidsgrupper.


Museums- og fotoarbeid og bevaring av faste kulturminner er de viktigste aktivitetene og utføres av en museumsgruppe, en fotogruppe og en kulturminnegruppe. I tillegg til det betydelige arbeidet som utføres i disse gruppene ble det i 2008 laget oversikt over samtlige dammer i nærområdet, og det arbeides med registrering av broer over Homla.


HHV har fått tilskudd fra Kulturminnefondet til istandsetting og merking av følgende 4 kulturminner:

Bjørnrommet i Høybyn.

Tyskertrappene i Lundberget

Industriminner langs Halstadelva og brukarene etter den gamle riksvegen over Homla.

Mye av arbeidet var basert på dugnad og ble ferdigstilt i 2011.


Av årlige aktiviteter nevnes diverse åpne møter

utstillinger

søndagstur

utgivelse av egen kalender og utgivelse av årbok i samarbeid med Mostadmark Jernverks Venner og Malvik Historielag

I tillegg markeres kulturminnedagen, hvor HHV fikk den nasjonale kulturminne-prisen på 30.000 kr for landets beste program i 2007.

Historisk vandring med bilder, ord og toner (9. september 2007)I 1985 inngikk HHV en avtale med Malvik kommune om leie av eiendommen Jakobsli i Selbuvegen til oppbevaring av museumsgjenstander. Eiendommen som består av våningshus, stabbur og to uthus ble satt opp i 1890 av Mathilda og Haagen Jacobsen. Jakobsli Museum ble offisielt åpnet i 1987.

Jubileumsberetning 1980–2005 Forfatter: Aage Moan

Jubileumsberetning 2005-2010 Forfattere: Solveig H. Dahl, Aasta Malvik og Toralv Spets