Om Historielaget

Om historielaget

 

Historielaget Hommelviks Venner (HHV) ble formelt stiftet 27. november 1980. HHV har som formål å øke kjennskapen til Hommelvik og omegns historie, og å verne om lokale kulturminner. I 2012 har laget 225 medlemmer.

 

 

 

HHVs virksomhet organiseres gjennom et styre og arbeidsgrupper.

 

Museums- og fotoarbeid og bevaring av faste kulturminner er de viktigste aktivitetene og utføres av en museumsgruppe, en fotogruppe og en kulturminnegruppe. I tillegg til det betydelige arbeidet som utføres i disse gruppene ble det i 2008 laget oversikt over samtlige dammer i nærområdet, og det arbeides med registrering av broer over Homla.

 

HHV har fått tilskudd fra Kulturminnefondet til istandsetting og merking av følgende 4 kulturminner:

Industriminner langs Halstadelva og brukarene etter den gamle riksvegen over Homla.

Mye av arbeidet var basert på dugnad og ble ferdigstilt i 2011.

 

Av årlige aktiviteter nevnes diverse åpne møter

utstillinger

søndagstur

utgivelse av egen kalender og utgivelse av årbok i samarbeid med Mostadmark Jernverks Venner og Malvik Historielag

I tillegg markeres kulturminnedagen, hvor HHV fikk den nasjonale kulturminne-prisen på 30.000 kr for landets beste program i 2007.

Historisk vandring med bilder, ord og toner (9. september 2007)

 

 

I 1985 inngikk HHV en avtale med Malvik kommune om leie av eiendommen Jakobsli i Selbuvegen til oppbevaring av museumsgjenstander. Eiendommen som består av våningshus, stabbur og to uthus ble satt opp i 1890 av Mathilda og Haagen Jacobsen. Jakobsli Museum ble offisielt åpnet i 1987.

Jubileumsberetning 1980–2005 Forfatter: Aage Moan

Jubileumsberetning 2005-2010 Forfattere: Solveig H. Dahl, Aasta Malvik og Toralv Spets

 

 

GET IN TOUCH WITH TOM

mail@demolink.org